HƯỚNG DẪN ỦY QUYỀN

Căn cứ nội dung Thông tư số 74/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính (BTC) ban hành 01/06/2011 Hướng dẫn về giao dịch chứng khoán, kể từ ngày 01/08/2011 việc ủy quyền giao dịch trên tài khoản chứng khoán của Nhà đầu tư phải có công chứng, chứng thực của Phòng Công chứng hoặc chính quyền địa phương. Để thực hiện Thông tư này, TVSI thông báo đến Quý Khách hàng như sau:

1. Nhà đầu tư khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại TVSI nếu ủy quyền giao dịch phải tuân thủ các nội dung sau:
  a) Trường hợp ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện giao dịch thay cho mình phải đảm bảo:
    • Lập Hợp đồng ủy quyền nêu rõ phạm vi ủy quyền;
    • Hợp đồng ủy quyền phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc được công chứng theo quy định của pháp luật;
    • Người được ủy quyền không được thực hiện các giao dịch với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình được ủy quyền.
  b) Trường hợp ủy quyền cho TVSI hoặc ngân hàng lưu ký chứng khoán thực hiện giao dịch thay cho mình, Nhà đầu tư lập Hợp đồng ủy quyền theo mẫu của TVSI hoặc theo mẫu của ngân hàng lưu ký.
2. Về thủ tục công chứng Hợp đồng ủy quyền thì mỗi phòng công chứng hoặc chính quyền địa phương sẽ yêu cầu bổ sung những giấy tờ khác nhau, nhưng cơ bản thì hồ sơ Công chứng Hợp đồng ủy quyền sẽ gồm những hồ sơ như sau:
  • 04 Hợp đồng ủy quyền của Khách hàng (Mẫu TVSI cung cấp)
  • 01 Giấy xác nhận Mở tài khoản giao dịch chứng khoán (mẫu TVSI cung cấp)
  • Chứng minh nhân dân (Bản chính)
  • Hợp đồng Mở TK (nếu có)
  • Các tài liệu hồ sơ khác theo yêu cầu của Phòng Công chứng/chính quyền địa phương.
3. Nhân viên Công ty chứng khoán không được phép trực tiếp nhận ủy quyền của nhà đầu tư.