Trong nước

10 phút

- 20-25p

- Hướng dẫn KH điền thông tin đến khi KH điền xong hồ sơ hoàn chỉnh: 15-20p

- Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơ: 3 -5p

- Xin dấu và gửi trả KH 01 bản HĐ Mở TK (áp dụng đối với KH trong nước): 2p

Nước ngoài

1 ngày

- 20-25p

- Hướng dẫn KH điền thông tin đến khi KH điền xong hồ sơ hoàn chỉnh: 15-20p

- Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơ: 3 -5p

- Xin dấu và gửi trả KH 01 bản HĐ Mở TK (áp dụng đối với KH trong nước): 2p

Giao dịch khớp lệnh

1 phút

- 1-3p

- Kiểm tra thông tin hợp lệ.

- Tiến hành đặt lệnh và cho KH viết phiếu

Giao dịch thỏa thuận

3 phút

- 8-10p

- Kiểm tra thông tin của TK bên mua và bên bán.

- Xác nhận lệnh với Công ty CK khác nếu bên mua hoặc bên bán không cùng Công ty, tiến hành đặt lệnh

Giao dịch lô lẻ

7 ngày

- Kiểm tra thông tin hợp lệ.

- Tiến hành đặt lệnh và cho KH viết phiếu.

- Tiến hành làm hồ sơ mua lại lô lẻ đối với sàn HSX ( Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Nộp online

5 phút

* GD nộp: 3-5p

- Dưới 300tr: 3-5p

- Trên 300tr: 5-7p

* GD rút:

- Dưới 300tr: 3-5p

- Trên 300tr: 5-10p (bao gồm thời gian kiểm tra sao kê, dòng tiền)

* Các TH trên không bao gồm xử lý các vấn đề phát sinh trong giao dịch

* Bao gồm cả thời gian thực hiện của bên Ngân hàng.

Nộp/Rút tiền mặt

20 phút

* GD nộp: 3-5p

- Dưới 300tr: 3-5p

- Trên 300tr: 5-7p

* GD rút:

- Dưới 300tr: 3-5p

- Trên 300tr: 5-10p (bao gồm thời gian kiểm tra sao kê, dòng tiền)

* Các TH trên không bao gồm xử lý các vấn đề phát sinh trong giao dịch

* Bao gồm cả thời gian thực hiện của bên Ngân hàng.

Ứng trước tiền bán chứng khoán

2 phút

5-7p (áp dụng đối với TK black list)

Chuyển khoản nội bộ

2 phút

5-7p (áp dụng với CKNB chưa đăng ký)

Chuyển khoản ra ngoài

---

* CK tự động

- Dưới 300tr: 3-5p

- Trên 300tr: 5-10p (bao gồm thời gian kiểm tra sao kê, dòng tiền)

Chuyển khoản UNC tại quầy đi cùng hệ thống ngân hàng

---

* Uỷ nhiệm chi

- Dưới 300tr: 5-10p

- Trên 300tr: 10-15p (bao gồm thời gian kiểm tra sao kê, dòng tiền)

* Thời gian trên là thời gian lệnh thành công trên hệ thống của TVSI

* Các TH trên không bao gồm xử lý các vấn đề phát sinh trong giao dịch

* Kế toán nội bộ duyệt bước 3

Chuyển khoản UNC tại quầy đi khác hệ thống ngân hàng

---

* Uỷ nhiệm chi

- Dưới 300tr: 5-10p

- Trên 300tr: 10-15p (bao gồm thời gian kiểm tra sao kê, dòng tiền)

* Thời gian trên là thời gian lệnh thành công trên hệ thống của TVSI

* Các TH trên không bao gồm xử lý các vấn đề phát sinh trong giao dịch

* Kế toán nội bộ duyệt bước 3

Đăng ký tài khoản ngân hàng

10 phút

* Hướng dẫn và kiểm tra thông tin KH: 15p

- Thực hiện cuối ngày giao dịch

Mở tài khoản giao dịch ký quỹ

10 phút

*15-20p

* Kiểm tra thông tin, hướng dẫn KH điền thông tin đến khi KH điền xong hồ sơ hoàn chỉnh.

- Xin dấu và gửi trả KH 01 bản HĐ Mở TK (áp dụng đối với KH trong nước).

Đóng tài khoản giao dịch ký quỹ

10 phút

* 10-15p (không tính thời gian phát sinh):

- Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho KH.

* Phát sinh: tài khoản Blacklist: chờ phê duyệt của FS và các bộ phận liên quan

Tất toán tài khoản

10 phút

* 10-15p (không tính thời gian phát sinh):

* Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho KH.

* Hạch toán thu phí theo quy định.

* Phát sinh: tài khoản Blacklist: chờ phê duyệt của FS và các bộ phận liên quan

( Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Chuyển tài khoản sang CTCK khác

3 ngày

* 10-15p (không tính thời gian phát sinh):

* Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho KH.

* Hạch toán thu phí theo quy định.

* Phát sinh: tài khoản Blacklist: chờ phê duyệt của FS và các bộ phận liên quan

( Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Chuyển một phần danh mục chứng khoán sang CTCK khác

3 ngày

* 10-15p (không tính thời gian phát sinh):

* Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho KH.

* Hạch toán thu phí theo quy định.

* Phát sinh: tài khoản Blacklist: chờ phê duyệt của FS và các bộ phận liên quan

( Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Cổ phiếu đã niêm yết

3 ngày

* 10 -15p:

* Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho KH.

* Xin dấu và gửi trả KH 1 bản xác nhận.

( Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Cổ phiếu chưa niêm yết

3 ngày

* 10 -15p:

* Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho KH.

* Xin dấu và gửi trả KH 1 bản xác nhận.

( Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Điều chỉnh - thay đổi thông tin lưu ký

3 ngày

* 10 -15p:

* Kiểm tra thông tin và hướng dẫn Kh điền vào hồ sơ

( Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến

10 phút

* 10 -15p:

* Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho KH.

Đăng ký phương thức giao dịch

10 phút

* 10 -15p:

* Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho KH.

Thay đổi - điều chỉnh các công cụ giao dịch

10 phút

* 10 -15p:

* Kiểm tra thông tin và hướng dẫn Kh điền vào hồ sơ

Thay đổi - điều chỉnh thông tin cá nhân

3 ngày

* Hướng dẫn và kiểm tra thông tin 10-15p

(Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Thay đổi - điều chỉnh thông tin cá nhân

10 phút

* Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho KH: 10p

Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu đã niêm yết

4 ngày

* Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho KH: 10-20p

( Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Chuyển nhượng cổ phiếu chưa niêm yết

5 ngày

* 15-20p:

* Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho KH: 10 -15p

* Hạch toán thu phí theo quy định : 3p

( Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Đăng ký đấu giá

20 phút

* 20-30p

* Hướng dẫn KH nộp tiền tại ngân hàng, chuyển khoản vào TK để đặt cọc: 15p

* Hướng dẫn KH làm đơn đăng ký tham dự đấu giá, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký: 10p

* Phát phiếu và ký DS nhận phiếu: 5p

Bỏ phiếu đấu giá

10 phút

* Kiểm tra tính hợp lệ phong bì đựng phiếu sau đó ký xác nhận đã bỏ phiếu: 10p

Thay đổi - điều chỉnh các thông tin đấu giá

10 phút

* Kiểm tra thông tin cần điều chỉnh sau đó tiến hành thực hiện: 10p

Sao kê giao dịch tiền

10 phút

* Kiểm tra thông tin hợp lệ và chạy báo cáo sao kê cho KH: 7-10p

Sao kê giao dịch chứng khoán

10 phút

* Kiểm tra thông tin hợp lệ và chạy báo cáo sao kê cho KH: 7-10p

Sao kê lịch sử thực hiện quyền

10 phút

* Kiểm tra thông tin hợp lệ và chạy báo cáo sao kê cho KH: 7-10p

Sao kê lịch sử đặt lệnh giao dịch

10 phút

* Kiểm tra thông tin hợp lệ và chạy báo cáo sao kê cho KH: 7-10p

Sao kê khác

10 phút

* Kiểm tra thông tin hợp lệ và chạy báo cáo sao kê cho KH: 7-10p