TVSI tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2024

icon folderTin TVSI
icon clock01/07/2024

Chiều ngày 28/06/2024, tại Hội sở chính, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với sự tham gia đông đủ của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông.

Tại Đại hội, các cổ đông đã lần lượt nghe, thảo luận và thông qua các Báo cáo kết quả hoạt động 2023 và Kế hoạch 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát; kết quả Báo cáo kiểm toán 2023; kế hoạch ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024. Đại hội cũng đã thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023, kết quả 2023 và kế hoạch 2024 về việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát…

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

TVSIBài viết liên quan