Hướng dẫn giao dịch ký quỹ

I. Thủ tục đăng ký giao dịch ký quỹ:
 • Quý Khách hàng có nhu cầu đăng ký giao dịch ký quỹ, sau khi mở Tài khoản Giao dịch chứng khoán, Quý Khách hàng cần thực hiện mở Tiểu khoản giao dịch ký quỹ. Quý Khách hàng vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:
Bước 1
 • Quý Khách hàng mang Chứng minh nhân dân và Giấy giới thiệu (đối với Khách hàng tổ chức) đến các Chi nhánh/ Phòng Giao dịch TVSI làm thủ tục mở tiểu khoản giao dịch ký quỹ.
 • Quý Khách hàng điền đầy đủ, chính xác thông tin mẫu biểu Hợp đồng mở tiểu khoản giao dịch ký quỹ (02 bản).
Bước 2
 • Ngay khi nhận được hồ sơ, cán bộ môi giới TVSI sẽ thực hiện mở tiểu khoản giao dịch ký quỹ cho Quý Khách hàng, thông báo số tiểu khoản giao dịch ký quỹ, chuyển cho Quý Khách hàng 01 bản Hợp đồng mở tiểu khoản giao dịch ký quỹ đã được phê duyệt; hướng dẫn Quý Khách hàng phương thức giao dịch và sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ tại TVSI.
II. Thông tin về điều kiện giao dịch ký quỹ:
 • 1. Danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ, được thay đổi từng thời kỳ tùy theo thông báo của Sở giao dịch và quyết định của TVSI.
 • 2. Số tiền ký quỹ ban đầu khi mở tài khoản giao dịch ký quỹ tại TVSI: 0 VNĐ
 • 3. Tỷ lệ ký quỹ áp dụng tại TVSI:
  • Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: 50%
  • Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Call Margin): 40%
  • Tỷ lệ ký quỹ xử lý (Call Forcesell): 30%
 • 4. Lãi suất cho vay ký quỹ: Xem biểu phí dịch vụ
 • 5. Thời hạn cho vay: Không giới hạn thời gian cho vay.
 • 6. Phương thức thực hiện lệnh gọi ký quỹ bổ sung:
  • Bổ sung Tài sản bảo đảm do không đảm bảo tỷ lệ yêu cầu:
   • a) Trường hợp giá thị trường của chứng khoán giảm: Yêu cầu bổ sung Tài sản đảm bảo được TVSI gửi tới Nhà đầu tư ngay khi Tỷ lệ ký quỹ hiện tại trên Tài khoản giao dịch ký quỹ của Nhà đầu tư thấp hơn Tỷ lệ ký quỹ bắt buộc. Trong trường hợp này, thời hạn Nhà đầu tư phải thực hiện bổ sung là ba (03) ngày giao dịch kể từ ngày TVSI gửi Yêu cầu bổ sung Tài sản đảm bảo.
   • b) Trường hợp mã chứng khoán được đưa vào Danh sách chứng khoán không được sử dụng làm Tài sản đảm bảo: Yêu cầu bổ sung Tài sản đảm bảo được TVSI gửi tới Nhà đầu tư ngay khi TVSI thông báo các mã chứng khoán bị đưa vào danh sách này. Trong trường hợp này, thời hạn bổ sung Tài sản đảm bảo của Nhà đầu tư được quy định như sau:
    • - Năm (05) ngày giao dịch kể từ ngày TVSI gửi thông báo tới Nhà đầu tư nếu Giá trị ký quỹ bắt buộc > Giá trị tài sản ròng ≥ Giá trị ký quỹ xử lý;
    • - Một (01) ngày giao dịch kể từ ngày TVSI gửi thông báo tới Nhà đầu tư nếu Giá trị tài sản ròng < Giá trị ký quỹ xử lý.
Xử lý trường hợp vi phạm tỷ lệ ký quỹ:
 • Quá thời hạn bổ sung Tài sản đảm bảo theo quy định mà Nhà đầu tư không thực hiện bổ sung Tài sản đảm bảo theo đúng các nội dung yêu cầu của TVSI, đồng thời Tỷ lệ ký quỹ hiện tại trong suốt thời hạn này liên tục thấp hơn Tỷ lệ ký quỹ bắt buộc, TVSI được toàn quyền bán Tài sản đảm bảo của Nhà đầu tư để thu hồi một phần hoặc toàn bộ Dư nợ cho vay sao cho Tỷ lệ ký quỹ hiện tại tăng lên và cao hơn Tỷ lệ ký quỹ bắt buộc mà Hợp đồng quy định không cần có bất kỳ sự đồng ý/chấp thuận nào của Nhà đầu tư.
III. DANH SÁCH MÃ CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC PHÉP GIAO DỊCH KÝ QUỸ:
 • 1. Danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ, được thay đổi từng thời kỳ tùy theo thông báo của Sở giao dịch và quyết định của TVSI
 • 2. Danh sách cổ phiếu được phép giao dịch ký quỹ tại TVSI
  • Danh sách mã chứng khoán có thể được TVSI thay đổi theo từng thời kỳ, khách hàng có thể tra cứu danh sách mới nhất đang áp dụng "Tại đây".