HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN TRỰC TUYẾN (ONLINE CASH TRANSFER)

> Đăng nhập: Đầu tiên, Quý khách hàng đăng nhập vào iTrade-Home
..

> Sau khi đăng nhập, Quý khách hãy chọn menu Thông tin tài khoản trong thanh menu TÀI KHOẢN nằm ngang để kích hoạt đăng ký dịch vụ chuyển tiền. Trước đó, Quý khách hàng cần phải thực hiện việc đăng ký dịch vụ chuyển tiền khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại TVSI hoăc trực tiếp đăng ký tại các điểm giao dịch của TVSI.
..

> Từ màn hình THÔNG TIN TÀI KHOẢN, Quý khách click vào Tab“Thông tin Đăng ký dịch vụ Giao dịch trực tuyến (GDTT)” để thực hiện kích hoạt dịch vụ chuyển tiền trực tuyến
..
> Sau khi xem hết nội dung trên, nếu Quý khách đồng ý thì và click nút “Kích hoạt” để hoàn tất đăng ký chuyển tiền trực tuyến; hoặc nếu muốn hủy đăng ký click vào nút “Hủy”.

1. Đăng nhập và truy cập chức năng chuyển tiền
> Đầu tiên, Quý khách hàng đăng nhập vào iTrade-Home
..
> Sau khi đăng nhập, Quý khách hãy chọn menu Chuyển tiền trong thanh menu GD TIỀN nằm ngang
..
2. Thêm mới lệnh chuyển tiền
> Từ màn hình YÊU CẦ U CHUYỂN TIỀN, Quý khách click vào Tab“Chuyển tiền” để thêm một lệnh chuyển cho ngày hiện tại.
..
> Quý khách cần điền các thông tin bắt buộc sau:
  - Loại yêu cầu: Chuyển khoản sang NH đã đăng ký trước hoặc Chuyển khoản nội bộ.
  - Số tiền yêu cầu chuyển: Số tiền không được vượt quá số tiền hiện có trong tài khoản tại TVSI sau khi đã trừ phí chuyển khoản (nếu có).
  - Nội dung chuyển tiền: Lý do chuyển tiền
> Sau khi xem hết nội dung trên, nếu Quý khách đồng ý thì và click nút “Đồng ý” và điền Mật khẩu đặt lệnh (PIN) để hoàn tất Lệnh chuyển tiền; hoặc nếu muốn thay đổi thông tin Quý khách click vào nút “Quay lại” để sửa; nếu muốn hủy lệnh click vào nút “Hủy”.
..
3. Hủy lệnh chuyển tiền chưa xử lý
> Tại Tab “Trạng thái các lệnh chuyển tiền”, click “HỦY” vào lệnh cần xóa (Lệnh có trạng thái “Vào queue”) sau đó click “Xác nhận” để Hủy yêu cầu chuyển tiền
..
4. Danh sách lệnh chuyển tiền đã lập và trạng thái lệnh chuyển tiền
> Từ màn hình YÊU CẦU CHUYỂN TIỀN, Quý khách click vào Tab“Trạng thái các lệnh chuyển tiền” để xem các lệnh chuyển tiền trong ngày hiện tại.
..
> Các nội dung Quý khách cần lưu ý về Trạng thái của lệnh chuyển tiền:
  - Vào queue: Lệnh chuyển tiền đã được chuyển vào hệ thống của TVSI để chờ xử lý. Quý khách có thể HỦY lệnh.
  - Thành công: Lệnh chuyển tiền đã được thực hiện xong. Quý khách không thể xóa lệnh này.
  - Bị từ chối: Lệnh chuyển tiền đã bị từ chối bởi TVSI. Quý khách có thể click vào “Chi tiết” tại lệnh đó để biết lý do.
  - Hủy bởi khách hàng: Lệnh chuyển tiền đã bị hủy bởi khách hàng.
  - Hủy bởi TVSI: Lệnh chuyển tiền đã bị hủy bởi TVSI.
5. Lịch sử giao dịch chuyển tiền đã thực hiện trong các ngày trước
> Từ màn hình YÊU CẦU CHUYỂN TIỀN, Quý khách click vào Tab“Lịch sử chuyển tiền” để xem các lệnh chuyển tiền trong các ngày trước. Bảng danh sách lệnh chuyển tiền sẽ xuất hiện các lệnh chuyển tiền của Quý khách thời gian mặc định là từ 1 tuần trước đó.
..
> Để tìm kiếm các lệnh đã thực hiện theo thời gian, Quý khách chọn thời gian đầu (“Từ ngày”) và thời gian cuối (“Đến ngày”), sau đó click vào nút “Tìm kiếm” để hiển thị danh sách các lệnh chuyển tiền trong khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian tối đa 1 lần tìm kiếm là 03 tháng.
..