HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN TRỰC TUYẾN

> Đầu tiên, Quý khách hàng đăng nhập vào iTrade-Home
..
> Sau khi đăng nhập, Quý khách hãy chọn menu Ứng trước tiền bán trong thanh menu GD TIỀN nằm ngang. ..

> Từ màn hình ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN, Quý khách click vào Tab“Ứng trước tiền bán” để thêm một lệnh ứng cho ngày hiện tại trong trường hợp có giao dịch bán để ứng.
..
> Các nội dung Quý khách cần lưu ý:
  - Ngày bán CK: Là ngày bán chứng khoán mà đến ngày hiện tại chưa có tiền về.
  - Ngày tiền về: Là ngày tiền về.
  - Số tiền có thể ứng: Là số tiền cho phép ứng trước.
  - Số ngàyứng trước: Là số ngày từ ngày hiện tại đến ngày tiền về.
> Quý khách click vào mũi tên xanh ở mục “Số tiền yêu cầu ứng trước” để ứng toàn bộ số tiền bán hoặc điền vào mục “Số tiền thực nhận” số tiền không vượt quá số tiền Có thể ứng và click biểu tượng máy tính bên cạnh để được thông báo phí ứng tại mục “Phí ứng (Chưa bao gồm VAT)”
  - Số tiền thực được nhận: Là số tiền tạm ứng đã trừ phí.
> Sau khi xem hết nội dung trên, nếu Quý khách đồng ý thì và click nút “Đồng ý” và điền Mật khẩu đặt lệnh (PIN) để hoàn tất Lệnh ứng tiền; hoặc nếu muốn thay đổi số tiền ứng thì Quý khách click vào nút “Quay lại” để sửa thông tin; nếu muốn hủy lệnh click vào nút “Hủy”
..

> Từ màn hình ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN, Quý khách click vào Tab“Trạng thái ứng trước trong ngày” để xem các lệnh ứng tiền trong ngày hiện tại.
..
> Các nội dung Quý khách cần lưu ý về Trạng thái của lệnh ứng tiền:
  - Chưa xử lý: Lệnh ứng tiền đã được chuyển vào hệ thống của TVSI để chờ xử lý. Quý khách có thể xóa lệnh.
  - Đã xử lý: Lệnh ứng tiền đã được TVSI chấp nhận và thực hiện xong. Quý khách không thể xóa lệnh này.
  - Bị từ chối : Lệnh ứng tiền đã bị từ chối bởi TVSI. Quý khách có thể click vào “Xem” tại lệnh đó để biết lý do.
  - Khách hàng xóa: Lệnh ứng tiền đã bị xóa/hủy bởi khách hàng.

> Từ màn hình ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN, Quý khách click vào Tab“Lịch sử ứng tiền” để xem các lệnh ứng tiền trong các ngày trước. Bảng danh sách lệnh ứng tiền sẽ xuất hiện các lệnh ứng tiền của Quý khách thời gian mặc định là từ 1 tuần trước đó.
..
> Để tìm kiếm các lệnh đã thực hiện theo thời gian, Quý khách chọn thời gian đầu (“Từ ngày”) và thời gian cuối (“Đến ngày”), sau đó click vào nút “Tìm kiếm” để hiển thị danh sách các lệnh ứng tiền trong khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian tối đa 1 lần tìm kiếm là 03 tháng. Quý khách có thể chọn thêm tiêu chí tìm kiếm theo “Trạng thái”.
..