Trong nước

10 phút

- 20-25p

- Hướng dẫn KH điền thông tin đến khi KH điền xong hồ sơ hoàn chỉnh: 15-20p

- Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơ: 3 -5p

- Xin dấu và gửi trả KH 01 bản HĐ Mở TK (áp dụng đối với KH trong nước): 2p

Nước ngoài

1 ngày

Giao dịch khớp lệnh

1 phút

- 1-3p

- Kiểm tra thông tin hợp lệ.

- Tiến hành đặt lệnh và cho KH viết phiếu

Giao dịch thỏa thuận

3 phút

- 8-10p

- Kiểm tra thông tin của TK bên mua và bên bán.

- Xác nhận lệnh với Công ty CK khác nếu bên mua hoặc bên bán không cùng Công ty, tiến hành đặt lệnh

Giao dịch lô lẻ

7 ngày

- Kiểm tra thông tin hợp lệ.

- Tiến hành đặt lệnh và cho KH viết phiếu.

- Tiến hành làm hồ sơ mua lại lô lẻ đối với sàn HSX ( Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Nộp online

5 phút

* GD nộp: 3-5p

- Dưới 300tr: 3-5p

- Trên 300tr: 5-7p

* GD rút:

- Dưới 300tr: 3-5p

- Trên 300tr: 5-10p (bao gồm thời gian kiểm tra sao kê, dòng tiền)

* Các TH trên không bao gồm xử lý các vấn đề phát sinh trong giao dịch

* Bao gồm cả thời gian thực hiện của bên Ngân hàng.

Nộp/Rút tiền mặt

20 phút

Ứng trước tiền bán chứng khoán

2 phút

5-7p (áp dụng đối với TK black list)

Chuyển khoản nội bộ

2 phút

5-7p (áp dụng với CKNB chưa đăng ký)

Chuyển khoản ra ngoài

---

* CK tự động

- Dưới 300tr: 3-5p

- Trên 300tr: 5-10p (bao gồm thời gian kiểm tra sao kê, dòng tiền)

Chuyển khoản UNC tại quầy đi cùng hệ thống ngân hàng

---

* Uỷ nhiệm chi

- Dưới 300tr: 5-10p

- Trên 300tr: 10-15p (bao gồm thời gian kiểm tra sao kê, dòng tiền)

* Thời gian trên là thời gian lệnh thành công trên hệ thống của TVSI

* Các TH trên không bao gồm xử lý các vấn đề phát sinh trong giao dịch

* Kế toán nội bộ duyệt bước 3

Chuyển khoản UNC tại quầy đi khác hệ thống ngân hàng

---

Đăng ký tài khoản ngân hàng

10 phút

* Hướng dẫn và kiểm tra thông tin KH: 15p

- Thực hiện cuối ngày giao dịch

Mở tài khoản giao dịch ký quỹ

10 phút

*15-20p

* Kiểm tra thông tin, hướng dẫn KH điền thông tin đến khi KH điền xong hồ sơ hoàn chỉnh.

- Xin dấu và gửi trả KH 01 bản HĐ Mở TK (áp dụng đối với KH trong nước).

Đóng tài khoản giao dịch ký quỹ

10 phút

* 10-15p (không tính thời gian phát sinh):

- Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho KH.

* Phát sinh: tài khoản Blacklist: chờ phê duyệt của FS và các bộ phận liên quan

Tất toán tài khoản

10 phút

* 10-15p (không tính thời gian phát sinh):

* Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho KH.

* Hạch toán thu phí theo quy định.

* Phát sinh: tài khoản Blacklist: chờ phê duyệt của FS và các bộ phận liên quan

( Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Chuyển tài khoản sang CTCK khác

3 ngày

Chuyển một phần danh mục chứng khoán sang CTCK khác

3 ngày

Cổ phiếu đã niêm yết

3 ngày

* 10 -15p:

* Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho KH.

* Xin dấu và gửi trả KH 1 bản xác nhận.

( Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Cổ phiếu chưa niêm yết

3 ngày

* 10 -15p:

* Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho KH.

* Xin dấu và gửi trả KH 1 bản xác nhận.

( Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Điều chỉnh - thay đổi thông tin lưu ký

3 ngày

* 10 -15p:

* Kiểm tra thông tin và hướng dẫn Kh điền vào hồ sơ

( Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến

10 phút

* 10 -15p:

* Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho KH.

Đăng ký phương thức giao dịch

10 phút

Thay đổi - điều chỉnh các công cụ giao dịch

10 phút

Thay đổi - điều chỉnh thông tin cá nhân

3 ngày

* Hướng dẫn và kiểm tra thông tin 10-15p

(Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Thay đổi - điều chỉnh thông tin cá nhân

10 phút

* Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho KH: 10p

Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu đã niêm yết

4 ngày

* Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho KH: 10-20p

( Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Chuyển nhượng cổ phiếu chưa niêm yết

5 ngày

* 15-20p:

* Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho KH: 10 -15p

* Hạch toán thu phí theo quy định : 3p

( Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Đăng ký đấu giá

20 phút

* 20-30p

* Hướng dẫn KH nộp tiền tại ngân hàng, chuyển khoản vào TK để đặt cọc: 15p

* Hướng dẫn KH làm đơn đăng ký tham dự đấu giá, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký: 10p

* Phát phiếu và ký DS nhận phiếu: 5p

Bỏ phiếu đấu giá

10 phút

* Kiểm tra tính hợp lệ phong bì đựng phiếu sau đó ký xác nhận đã bỏ phiếu: 10p

Thay đổi - điều chỉnh các thông tin đấu giá

10 phút

* Kiểm tra thông tin cần điều chỉnh sau đó tiến hành thực hiện: 10p

Sao kê giao dịch tiền

10 phút

* Kiểm tra thông tin hợp lệ và chạy báo cáo sao kê cho KH: 7-10p

Sao kê giao dịch chứng khoán

10 phút

Sao kê lịch sử thực hiện quyền

10 phút

Sao kê lịch sử đặt lệnh giao dịch

10 phút

Sao kê khác

10 phút